Wiki

Claustrophobic là gì ?

Claustrophobic là từ tiếng Anh, trong tiếng Việt có nghĩa là "sợ bị giam cầm, sợ không gian chật hẹp, sợ bị kín".